Uw privacy.

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt . Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, uw medische gegevens, aantekeningen over uw gezondsheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De bewaartermijn voor de medische dossiers is 20 jaar vanaf de laatste wijziging in het dossier.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/ burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

  • Door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • En door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

  • Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren. Uw behandelaar is gehouden aan het Privacyreglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website.

    Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht. Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/ nota verstrekken). Klik hier voor ons privacy reglement